ρって出したかった

$\forall \row . < name : string; \row> \rightarrow string$

latex起動!エラー。\rowなんて知りません。

……

$\forall \raw . < name : string; \raw> \rightarrow string$

latex起動!エラー。\rawなんて知りません。

……

$\forall \ro . < name : string; \ro> \rightarrow string$

latex起動!エラー。\roなんて知りません。


…………

$\forall \row . < name : string; \row> \rightarrow string$

latex起動!エラー。\rowなんて知りません。

  1. LaTeXの本を探してくる
  2. k.inabaさんに助けを求める
  3. Googleで探す        ←

…………………………………………


\rhoでした。